ศราวุธ ยังเจริญยืนยง
e-mail : saravuty@gmail.com


วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 038 - 102077
โทรสาร : 038 - 393484

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม
ดร.กนก พานทอง